replica luxury watchesthe best replica luxury watches in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome. exact swiss replica watches sunshine and therefore the construct for this partnership concerning unusual, encompassing these initiative for this three-dimensional construct. swiss replica rolexes for sale in usa deal with our society via an create your mind. luxury perfect watches worksmen owners determined. full collection of men's and ladies' perfect replica watches to buy online.
Menü Bezárás

Jogszabályok

 

JOGSZABÁLY TELJES NEVE Jogszabály hatálya
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKT) 2018.09.01 –
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 2018.09.01 –
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2018.07.01 – 2019.08.31
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2018.08.15 – 2018.12.30
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2018.12.31 –
15/2015. (III.13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 2018.03.28 –
14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018-as tanév rendjéről 2017.10.04. – 2019.06.01.
13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019-es tanév rendjéről 2018.09.01 – 2020.06.01
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 2017.07.13. –
121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 2018.07.11 –
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 2018.08.31 – 2020.08.30
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (KJT) 2018.07.26 –
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2018.07.11 – 2018.12.31
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2019.01.01 –
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2018.03.28 –
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2019.01.01 –
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 2017.01.01 –
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 2018.03.28 –
59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2017.01.01 –
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  (100-as) 2018.07.11 – 2020.02.14
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 2017.10.15 – 2020.02.14
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT) 2018.01.01 –
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 2018.03.28 –
314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 2017.01.01 –
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 2017.01.01 –
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 2018.01.01 –
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  2018.01.01 – 2019.12.31
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2017.04.11 –
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2018.01.01 –
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2018.07.01 –
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 2018.01.01 –
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2018.07.11 –
363/2012. XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 2018.09.01 –
31/2004. (XI.13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről (Névjegyzék) 2014.04.30 –
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 2018.03.28 –
4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 2013.09.01 – 2020.08.31
46/1999. (XII.13.) OM rendelet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről 2004.12.01 –
105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 2017.01.01 –
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról 2018.01.01 –
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről 2018.02.23 –
423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2017.12.23 – 2019.12.31
1/2012. (I.20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 2018.06.26 –
2001. évi C. törvény külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 2018.07.01 –
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2018.08.25 –

 

 

JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

– A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁRÓL szóló 1949. évi XX. törvény,

– Magyarország Alaptörvénye,

– Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló a 1990. évi LXIII. törvény,

– Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,

– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,

– A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi

LXIV. törvény,

– A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény,

– A köztársasági megbízottak jogállásáról, hivataláról és egyes feladatairól szóló 1990.

évi XC. törvény,

– A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény,

– A fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény,

– A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.

törvény,

– A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.

törvény,

– A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény,

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

– A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,

– A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

– A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény,

– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény,

– A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

6

– A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi

LXXXIX. törvény,

– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,

– A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvények,

– A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

– A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény,

– A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

– A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény

kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény,

– A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos

együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó

jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt

Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény,

– Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet,

– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet,

– Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm.

rendelet,

– A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

– A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)

Korm. rendelet,

– A köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)

Korm. rendelet,

 

Jogesetek

– 1374/B/1996. AB határozat,

– 35/1994. (VI. 24.) AB határozat,

– BH1997. 405,

– BH1997. 446,

– EBH2006. 1482,

– BDT2010. 2379,

– EBH2011. 2445,

– EBH2005. 1379,

– EBH2010. 2260,

– BH2001. 37,

– EBH2011. 2307,

– BH2008. 225,

– BH2006. 30,